Doanh thu so với lợi nhuận: Sự khác biệt là gì?

Cùng Reviewsantot định nghĩa doanh thu với lợi nhuận tại bài viết dưới đây. 

doanh-thu-so-voi-loi-nhuan-su-khac-biet-la-gi-reviewsantot

Doanh thu so với lợi nhuận: Tổng quan

Doanh thu là tổng thu nhập được tạo ra từ việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan đến hoạt động chính của công ty. Lợi nhuận, thường được gọi là lợi nhuận ròng hoặc lợi nhuận ròng, là số thu nhập còn lại sau khi hạch toán tất cả các chi phí, nợ, dòng thu nhập bổ sung và chi phí hoạt động.

Doanh thu

Doanh thu thường được coi là dòng trên cùng vì nó nằm ở đầu báo cáo thu nhập. Doanh thu là thu nhập mà công ty tạo ra trước khi trừ đi mọi chi phí.

Hãy tưởng tượng một nhà bán lẻ giày kiếm được tiền từ việc bán giày của mình trước khi tính bất kỳ khoản chi phí nào là doanh thu của họ. Thu nhập không được coi là doanh thu nếu công ty cũng có thu nhập từ đầu tư hoặc từ công ty con. Đó là bởi vì nó không đến từ việc bán giày. Các dòng thu nhập bổ sung và các loại chi phí khác nhau được hạch toán riêng.

Ngoài ra, các công ty thường báo cáo tổng doanh thu và/hoặc doanh thu thuần. Tổng doanh thu là tất cả doanh số bán hàng mà công ty thực hiện trước khi trả lại hoặc giảm giá. Khi các mặt hàng bán còn lại này được hạch toán, công ty sẽ báo cáo doanh thu thuần hoặc doanh thu thuần. Hãy nhớ rằng doanh thu thuần không bao gồm chi phí của công ty; nó chỉ báo cáo việc bao thanh toán tổng doanh thu ở một số khía cạnh nhất định của doanh thu có thể làm giảm số tiền.

 

Điều gì tác động đến doanh thu?

Có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến doanh thu mà một công ty có thể mang lại như một phần hoạt động của mình. Nếu sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty có nhu cầu cao, điều đó có thể dẫn đến tăng doanh thu. Ngược lại, nếu nhu cầu giảm có thể dẫn đến doanh thu giảm. Các công ty phải nhạy cảm với những gì họ tính phí, vì giá cả là yếu tố quan trọng quyết định doanh thu của công ty. Nếu một công ty đặt giá quá cao, nó cũng có thể dẫn đến giảm nhu cầu.

Một công ty có thể kiếm được ít doanh thu hơn do cạnh tranh bên ngoài. Cạnh tranh có thể tác động đến doanh thu của công ty bằng cách ảnh hưởng đến thị phần của công ty. Nếu một công ty phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt, nó có thể phải giảm giá hoặc có nguy cơ mất đi một số khách hàng nhất định.

Doanh thu mà một công ty kiếm được cũng bị ảnh hưởng bởi điều kiện kinh tế chung. Ví dụ, trong thời kỳ suy thoái, chi tiêu của người tiêu dùng có thể giảm. Điều này cũng có thể xảy ra đối với các sản phẩm mang tính thời vụ, vì công ty có thể chỉ đơn giản là đáp ứng nhu cầu theo chu kỳ (tức là bán lẻ trong kỳ nghỉ lễ).

Lợi nhuận

Lợi nhuận được coi là thu nhập ròng trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và hầu hết mọi người đều biết đó là điểm mấu chốt. Có những biến thể về lợi nhuận trên báo cáo thu nhập được sử dụng để phân tích hiệu quả hoạt động của một công ty. Ví dụ, thuật ngữ lợi nhuận có thể xuất hiện trong bối cảnh lợi nhuận gộp và lợi nhuận hoạt động. Đây là những bước trên con đường đạt được lợi nhuận ròng.

Lợi nhuận gộp là doanh thu trừ đi giá vốn hàng bán (COGS), là chi phí trực tiếp liên quan đến việc sản xuất hàng hóa bán trong một công ty. Số tiền này bao gồm chi phí nguyên vật liệu được sử dụng để tạo ra sản phẩm của công ty cùng với chi phí lao động trực tiếp được sử dụng để sản xuất chúng. Trong khi đó, lợi nhuận hoạt động là lợi nhuận gộp trừ đi tất cả các chi phí cố định và biến đổi khác liên quan đến việc điều hành doanh nghiệp, chẳng hạn như tiền thuê nhà, tiện ích và tiền lương.

Điều gì tác động đến lợi nhuận?

Vì lợi nhuận là một bộ phận của doanh thu nên tất cả các tác động đến doanh thu cũng tác động đến lợi nhuận. Tuy nhiên, lợi nhuận bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố hơn vì có nhiều hạng mục liên quan đến tính toán hơn. Đầu tiên, các công ty có thể phải chịu chi phí giá vốn hàng bán tăng cao hoặc các chi phí trực tiếp khác liên quan đến việc sản xuất hoặc mua sản phẩm mà họ bán. Mặt khác, nếu công ty có thể sản xuất hàng hóa hiệu quả hơn, điều này có thể làm tăng lợi nhuận mà không ảnh hưởng đến doanh thu.

Các công ty cũng thường quan tâm đến chi phí hoạt động và những chi phí này là chi phí mà công ty phải gánh chịu để điều hành hoạt động kinh doanh của mình. Nếu một công ty có thể giảm chi phí hoạt động, nó có thể tăng lợi nhuận mà không cần phải bán thêm bất kỳ hàng hóa nào.

Các công ty đang quan tâm đến những gì?

Các công ty cũng có thể quan tâm đến lợi nhuận ròng bằng cách xem xét thuế và lãi suất. Để tránh chi phí lãi vay, các công ty có thể cần huy động vốn bằng cách chào bán cổ phần, mặc dù điều này có thể làm giảm lợi nhuận giữ lại về lâu dài nếu nhà đầu tư yêu cầu cổ tức. Để tránh thuế, các công ty phải triển khai kế hoạch cân nhắc và thực hiện các chiến lược né tránh pháp luật. Nếu một công ty có thể quan tâm đến cả hai yếu tố này, công ty sẽ giảm chi phí ở cả hai lĩnh vực và cuối cùng là tăng lợi nhuận (một lần nữa, mà không cần phải kiếm thêm bất kỳ doanh thu nào).

Sự khác biệt chính

Khi hầu hết mọi người đề cập đến lợi nhuận của một công ty, họ không đề cập đến lợi nhuận gộp hoặc lợi nhuận hoạt động mà là thu nhập ròng. Đây là những gì còn lại sau khi trừ chi phí hoặc lợi nhuận ròng. Hãy nhớ rằng một công ty có thể tạo ra doanh thu nhưng đồng thời lại bị lỗ ròng (chúng ta sẽ thấy điều này trong ví dụ về Amazon bên dưới).

Một trong những khác biệt chính giữa doanh thu và lợi nhuận là mỗi con số được báo cáo trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. Doanh thu luôn được báo cáo lên trên cùng vì nó ít mang tính bao quát hơn; trong khi đó, lợi nhuận luôn giảm hơn nữa vì nó bao gồm cả chi phí. Điều này dẫn đến một điểm khác biệt chính: doanh thu chỉ bao gồm số tiền thu vào, trong khi lợi nhuận phản ánh sự kết hợp giữa dòng tiền vào và dòng tiền ra.

Công ty sử dụng số liệu như thế nào?

Các công ty sử dụng từng số liệu khác nhau để đưa ra quyết định. Các công ty sử dụng rất nhiều dự báo doanh thu khi đặt ra kỳ vọng về sản xuất vì các công ty thường sử dụng số lượng hàng bán dự kiến làm động lực chính cho việc tạo ra lượng hàng tồn kho. Mặt khác, các công ty quan tâm nhiều hơn đến lợi nhuận khi quyết định cách phân bổ vốn trong tương lai tốt nhất. Nếu công ty mong đợi những giai đoạn lợi nhuận cao, công ty có thể quyết định đầu tư nhiều hơn vào tăng trưởng. Nếu không, nó có thể quyết định xây dựng nguồn dự trữ của mình.

Tóm tắt

Cuối cùng, mỗi danh mục đều bị ảnh hưởng bởi các quy tắc kế toán, mặc dù doanh thu thường là một con số thuần túy hơn, ít bị thay đổi do ghi sổ kế toán. Khi hạch toán lợi nhuận, có thể dựa vào ước tính quản lý và số dư tài khoản sổ cái tổng hợp hơn. Do đó, lợi nhuận có thể bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi các quy tắc kế toán, trong khi doanh thu thường bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi hoạt động thị trường.

Tính doanh thu thành lợi nhuận

Như đã đề cập ở trên, các công ty bắt đầu báo cáo kết quả kinh doanh báo cáo doanh thu và kết thúc báo cáo lợi nhuận ròng. Trên đường đi, có một số bước để đi từ danh mục này sang danh mục khác. Công thức tính thu nhập ròng và từng bước trong quy trình được giải thích thêm bên dưới.

Lợi nhuận ròng = (Ròng) Doanh thu – Giá vốn hàng bán – Chi phí hoạt động – Chi phí lãi vay – Thuế

Bước 1: Tính doanh thu thuần. Bước này đòi hỏi phải thu thập tất cả các nguồn doanh thu và tính toán tất cả các khoản mục thích hợp trực tiếp làm giảm tổng doanh thu chẳng hạn như tiền lãi.

Bước 2: Tính giá vốn hàng bán (COGS). Giá vốn hàng bán là chi phí sản xuất hoặc mua sản phẩm đã bán trong kỳ. Nó bao gồm chi phí nguyên vật liệu, nhân công và các chi phí trực tiếp khác. Những chi phí này chỉ liên quan đến việc tạo ra hàng tồn kho để bán và không bao gồm chi phí hành chính hướng tới việc điều hành một doanh nghiệp.

Bước 3: Tính lợi nhuận gộp. Việc trừ giá vốn hàng bán khỏi tổng doanh thu sẽ mang lại cho bạn lợi nhuận gộp.

Tiếp theo

Bước 4: Tính toán chi phí hoạt động. Chi phí hoạt động là các chi phí phát sinh để điều hành doanh nghiệp như tiền thuê nhà, điện nước, tiền lương, chi phí tiếp thị và thuế. Một lần nữa, đây là những chi phí cần thiết để vận hành doanh nghiệp nhưng không nhất thiết phải liên quan đến việc sản xuất một loại hàng hóa cụ thể để bán.

Bước 5: Tính lợi nhuận hoạt động. Trừ chi phí hoạt động khỏi lợi nhuận gộp để có được lợi nhuận hoạt động.

Bước 6: Tính lãi và thuế. Lãi và thuế là hai chi phí thường không được tính vào chi phí hoạt động. Thay vào đó, chúng được báo cáo thấp hơn lợi nhuận hoạt động nhưng vẫn được đưa vào khi tính toán lợi nhuận ròng hoặc thu nhập ròng.

Bước 7: Tính lợi nhuận ròng. Khấu trừ chi phí lãi vay và thuế phải trả trong kỳ từ lợi nhuận hoạt động để tính thu nhập ròng.

Ví dụ về Doanh thu so với Lợi nhuận

Công ty đã tạo ra 242,9 tỷ USD doanh thu sản phẩm ròng và 271,1 tỷ USD doanh thu dịch vụ ròng. Mặc dù cả hai số tiền này đều bao gồm các tài khoản doanh thu trái ngược nhau như tiền lãi, định hướng chung của các tài khoản này là chỉ báo cáo số tiền kiếm được trước các chi phí lớn hơn của công ty. Vì lý do này, mặc dù từ “bán hàng” được sử dụng trong báo cáo tài chính của Amazon, nhưng tổng doanh thu ròng của công ty là 514,0 tỷ USD trong 12 tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Sự kết nối từ tổng doanh thu đến tổng lợi nhuận 

Để kết nối từ tổng doanh thu đến tổng lợi nhuận, các nhà phân tích phải xem xét khía cạnh chi phí của hoạt động. Từ dữ liệu bên dưới, Amazon đã chi hơn 288 tỷ USD cho giá vốn hàng bán. Tổng cộng, công ty có tổng chi phí hoạt động hơn 501 tỷ USD, chưa bao gồm các chi phí như thuế, lãi vay hoặc các chi phí khác.

Dựa trên thông tin trên, mặc dù Amazon báo cáo doanh thu 514 tỷ USD nhưng công ty không kiếm được lợi nhuận do công ty báo lỗ ròng 2,7 tỷ USD. Báo cáo này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty chỉ dựa trên doanh thu của công ty. Bởi vì cấu trúc chi phí và chi phí một lần có ý nghĩa đối với một công ty, một số công ty có thể báo cáo mức doanh thu kỷ lục mặc dù có lợi nhuận ròng dương tối thiểu hoặc không có.

Điều khoản liên quan khác

Doanh thu dồn tích giống như doanh thu chưa thực hiện. Doanh thu dồn tích là doanh thu mà một công ty kiếm được từ việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ mà khách hàng chưa thanh toán.

Ví dụ giả định

Đây là một ví dụ giả định để chứng minh doanh thu tích lũy. Giả sử một công ty bán các vật dụng với giá 5 USD mỗi món theo điều kiện net-30 cho tất cả khách hàng của mình và bán 10 vật dụng trong tháng 8. Vì công ty lập hóa đơn cho khách hàng theo điều khoản net-30 nên khách hàng của công ty sẽ không phải thanh toán cho đến 30 ngày sau hoặc vào ngày 30 tháng 9. Do đó, doanh thu của tháng 8 sẽ được coi là doanh thu lũy kế cho đến khi công ty nhận được khoản thanh toán từ khách hàng. 

Doanh thu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Từ quan điểm kế toán, công ty sẽ ghi nhận 50 USD doanh thu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và 50 USD doanh thu lũy kế như một tài sản trên bảng cân đối kế toán. Khi công ty thu được 50 USD, tài khoản tiền mặt trên báo cáo kết quả kinh doanh tăng lên, tài khoản doanh thu tích lũy giảm và 50 USD trên báo cáo thu nhập không thay đổi.

Doanh thu chưa thực hiện là số tiền khách hàng trả trước cho hàng hóa hoặc dịch vụ chưa được giao. Nếu một công ty yêu cầu thanh toán trước cho hàng hóa của mình, công ty sẽ ghi nhận doanh thu là chưa thực hiện và sẽ không ghi nhận doanh thu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho đến thời điểm hàng hóa hoặc dịch vụ được giao.

Lợi nhuận có thể cao hơn doanh thu?

Doanh thu nằm ở đầu báo cáo thu nhập của công ty, khiến nó trở thành dòng trên cùng. Mặt khác, lợi nhuận được coi là điểm mấu chốt. Lợi nhuận thấp hơn doanh thu vì chi phí và nợ phải trả được khấu trừ.

 

Doanh thu có giống như doanh thu không?

Doanh thu thường được gọi là doanh thu. Nhưng doanh thu là bất kỳ khoản thu nhập nào mà công ty tạo ra trước khi trừ chi phí trong khi doanh thu là số tiền công ty kiếm được từ việc bán hàng hóa và dịch vụ cho khách hàng.

Điều gì quan trọng hơn, lợi nhuận hay doanh thu?

Mặc dù cả hai đều quan trọng nhưng lợi nhuận mang lại bức tranh chính xác hơn về tình hình tài chính của công ty. Đó là bởi vì nợ phải trả của công ty và các chi phí khác như tiền lương đã được tính khi tính lợi nhuận.

Bao nhiêu doanh thu là lợi nhuận?

Lợi nhuận là phần còn lại từ doanh thu sau khi công ty tính đến các chi phí, khoản nợ, thu nhập bổ sung và chi phí hoạt động.

Điểm mấu chốt

Doanh thu và lợi nhuận là hai con số rất quan trọng hiển thị trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. Trong khi doanh thu được gọi là dòng trên cùng, lợi nhuận của công ty được gọi là dòng dưới cùng. Các nhà đầu tư nên nhớ rằng mặc dù hai số liệu này rất quan trọng cần xem xét khi đưa ra quyết định đầu tư, nhưng doanh thu là thu nhập mà một công ty tạo ra mà không tính đến chi phí. Nhưng khi xác định lợi nhuận, bạn phải tính đến tất cả các chi phí mà công ty có bao gồm tiền lương, nợ, thuế và các chi phí khác.

TÀI TRỢ

Giao dịch khi đang di chuyển. Mọi lúc, mọi nơi

Một trong những sàn giao dịch tài sản tiền điện tử lớn nhất thế giới đã sẵn sàng cho bạn. Tận hưởng mức phí cạnh tranh và hỗ trợ khách hàng tận tình trong khi giao dịch an toàn. Bạn cũng sẽ có quyền truy cập vào các công cụ của Binance để giúp bạn xem lịch sử giao dịch, quản lý đầu tư tự động, xem biểu đồ giá và thực hiện chuyển đổi với mức phí bằng 0 dễ dàng hơn bao giờ hết. Tạo tài khoản miễn phí và tham gia cùng hàng triệu nhà giao dịch và nhà đầu tư trên thị trường tiền điện tử toàn cầu.

Cập nhật tin tức về thị trường đầu tư tại Reviewsantot

Nguồn bài viết: investopedia.com